top of page
Hou van sloten

Bij het verstrekken van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld. Daarbij gelden respect en zorgvuldigheid als uitgangspunt. 

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 4 januari 2021

 

Contactgegevens

De persoonsgegevens worden verwerkt door: Doe Denk B-vida,  KvK nummer 73846503, adres Stationstraat 30, 6463 BH Nuth, info@bvida.nl

 

Het gebruik van persoonsgegevens

Doe Denk B-vida verkrijgt persoonsgegevens van uzelf, bijvoorbeeld de gegevens die u aan ons verstrekt via de website, e-mail, telefoon , inschrijfformulier en app. Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van onze dienstverlening. 

 

Persoonsgegevens

Doe Denk B-vida verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

• NAW-gegevens
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
• Geboortedatum en –plaats
• Geslacht
• Burgerservicenummer BSN
• Gegevens betreffende uw dienstverband van arbeidsverleden
• Cv (en pasfoto)
• Functionele mogelijkheden en belastbaarheid
• Gegevens in een plan van aanpak
• Gespreksverslagen
• Inhoud van communicatie.

 

Doeleinden

Doe Denk B-vida verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:

• Het onderhouden van contact;
• Een goede en dienstverlening dienstverlening ;
• Beheer van het cliëntenbestand;
• Het uitvoeren van administratieve handelingen, zoals planning;
• Het bieden van begeleiding op maat;
• De re-integratie van begeleiding van werknemers van uitkeringsgerechtigden in verband met ziekte van arbeidsongeschiktheid;
• Verbetering van de dienstverlening;
• Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers en de verbetering van de dienstverlening;
• Facturering;
• Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen;
• Het verzorgen van marketing en relatiebeheer, waaronder het kunnen aanbieden van informatie via de website van in nieuwsbrieven;
• Het kunnen aanbieden van gepersonaliseerde teksten en informatie op de website; 
• Nakoming van wettelijke verplichtingen;
• Het voeren van geschillen.

 

Grondslagen

Wij verwerken bepaalde persoonsgegevens om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u, dan wel te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van de socialezekerheidsrecht of omdat de organisatie gerechtvaardigde belangen heeft. 

Tevens verwerkt wij persoonsgegevens, omdat Doe Denk B-vida hier gerechtvaardigde belangen bij heeft. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

 

• Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van haar dienstverlening; 
• De bescherming van haar financiële belangen;
• De verbetering van haar diensten; 
• Beveiliging en het beheer van haar systemen.

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

 

Verstrekking aan derden

In het kader van haar dienstverlening kan Doe Denk B-vida Persoonsgegevens uitwisselen. Doe Denk B-vida kan voor de hiervoor genoemde doeleinden gebruik maken van diensten van derden, IT-leveringsbedrijven, testbureaus van ingeschakelde ZZP'ers. In het kader daarvan worden aan deze persoonsgegevens verstrekt. Uw gegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van een

Overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met deze organisaties, sterven in opdracht van Doe Denk B-vida

Doe Denk B-vida zal uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen. 

 

Hoe lang wij uw gegevens bewaren

Doe Denk B-vida zal uw persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. 

Doe Denk B-vida moet zich houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale of de medische bewaarplicht. 

 

Hoe wij uw gegevens beveiligen

Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies van onbevoegde toegang tot uw persoonsgegevens. Daarom heeft Doe Denk B-vida passende beveiligingsmaatregelen genomen.  

 

Profilering

Wij maken analyses van de informatie die wij over u verzamelen. Dit doen wij om onze dienstverlening om te verbeteren en zodat wij aan opdrachtgevers terugkoppelingen en advies kunnen geven door middel van anonieme rapportages. 

 

Cookies  

Op de website worden cookies gebruikt om de onlinedienstverlening te verbeteren. Via cookies worden uw IP-adres en de systeeminformatie van uw apparaat verwerkt. Voor meer informatie over deze cookies kunt u onze cookieverklaring raadplegen. 

Daarnaast kunnen uw gegevens door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van Google Analytics, LinkedIn of Facebook in het contact met u. Deze partijen zijn "EU-VS Privacy Shield" gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

 

Uw rechten

U heeft het recht om Doe Denk B-vida een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden kunnen voorkomen, kunt u uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen van af te schermen. 

Ook kunt u Doe Denk B-vida Aanvragen om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring van een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:

Doe Denk B-vida
Stationstraat 30, 6463 BH Nuth

info@bvida.nl

 

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Doe Denk B-vida, laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er niet mee uitkomen, dan heeft u het recht op een klacht bij het dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 4 januari 2021

Doe Denk B-vida kan deze privacyverklaring aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring te controleren, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen. 

Over B-vida 

Bij B-vida zijn wij deskundigen in werkgeluk. Werkgeluk is meer dan alleen plezier hebben in het werk dat je doet. Werkgeluk is het hebben van werk waar je voldoening uit haalt, waarbij je geprikkeld wordt, waar je enthousiast van wordt en gemotiveerd. 

Het is een manier van werken en deels heb je dit geluk zelf in de hand. Dat wil echter niet zeggen dat je altijd (werk)gelukkig bent. Het hangt namelijk ook af van verschillende externe factoren zoals collega’s, je thuissituatie en je werkplek.

Hierbij kijken we altijd naar de medewerkers én organisaties. Wij bekijken het van beiden perspectieven, hierdoor kunnen we alle factoren aan elkaar koppelen, begeleiden we de medewerkers en ondersteunen we de organisatie.  

44.jpg

Adres
 
Villa Antigone 
Stationstraat 30
6361 BH Nuth
Zuid-Limburg
Route

  • LinkedIn - grijze cirkel
  • Facebook
  • Instagram
bottom of page